Numer KRS: 0000780595

Nr rachunku bankowego 04 1140 2004 0000 3402 7940 2290

Terapia indywidualna osób uzależnionych

Leczenie uzależnionych i współuzależnionych realizujemy na podstawie terminowego kontraktu terapeutycznego. Po zebraniu wywiadu oraz zdiagnozowaniu problemu, dokonujemy oceny ogólnego stanu pacjenta i czasem decydujemy o skierowaniu go na konsultacje specjalistyczne. Następnie ustalamy częstotliwość oraz charakter spotkań w ramach terapii indywidualnej i grupowej.

Podczas pierwszych indywidualnych spotkań dążymy do zidentyfikowania siły motywacji pacjenta i gotowości do zmiany zachowań, określamy też cele długoterminowe i krótkoterminowe zaplanowanej terapii. Równocześnie rozpoczynamy edukację na temat mechanizmu powstawania uzależnień i ich konsekwencji.
Terapia indywidualna oparta jest na osobistym kontakcie osoby uzależnionej z terapeutą-instruktorem, w którym ważne są szacunek i wzajemne zaufanie. Taki kontakt umożliwia zaspokojenie potrzeb emocjonalnych pacjenta i ułatwia mu zrozumieniu przyczyn swojego uzależnienia, a także zaakceptowanie konieczności zmian.

 

Osoby trzymające się za ręce

 

Terapia grupowa

Terapia grupowa opiera się na założeniu, że niemal wszystkie problemy psychologiczne, także skutkujące uzależnieniem, mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i na te relacje wpływają. Grupa staje się forum, na którym przy pomocy terapeuty omawiane są sytuacje i zachowania z życia uczestników. To środowisko terapeutyczne, które sprzyja uczeniu się zachowań pozytywnych, edukacji w zakresie uzależnień i poznawaniu siebie oraz innych ludzi.  Praca w grupie sprzyja pogłębieniu wiedzy uczestników, daje im większy wgląd w problemy, których doświadczają i uświadamia możliwości wyboru innej drogi.  Może dać impuls do zmian, pomagając w rozpoczęciu trzeźwego życia, wolnego od substancji uzależniających i nałogów behawioralnych.