Numer KRS: 0000780595

Nr rachunku bankowego 04 1140 2004 0000 3402 7940 2290

Statut Fundacji 

 

Fundacji NA TEMAT – Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja NA TEMAT - Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów prawa polskiego zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

 2. Fundacja została ustanowiona przez Grzegorza Wyszyńskiego i Małgorzatę Wyszyńską, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym, sporządzonym przez notariusza Jakuba Szczepańskiego w Kancelarii Notarialnej w Płocku przy pl. Stary Rynek nr 7 lok.2, w dniu 11 lutego 2019 roku.

 3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 4. Czas działania Fundacji jest nieokreślony.

 

§ 2.

Właściwym ministrem jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

§ 3.

 1. Siedzibą fundacji jest miasto Płock w woj. mazowieckim.

 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Fundacja może również działać poza jej granicami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 5. Fundacja może tworzyć podległe sobie jednostki, a także przystępować do innych organizacji pozarządowych.

 6. W ramach struktury Fundacji od dnia jej założenia, rozpoczyna również działalność oddział terenowy pod nazwą: Fundacja NA TEMAT – Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Oddział w Gdańsku.

 7. Podległe Fundacji jednostki terenowe nie posiadają własnej osobowości prawnej i funkcjonują zgodnie z zasadami ujętymi w niniejszym statucie.

 8. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji tj. Fundacja NA TEMAT – Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

 9. Fundacja może używać skrótu nazwy: NA TEMAT oraz znaku graficznego, jak i własnej odznaki, które ustanowione będą odrębnymi uchwałami Zarządu Fundacji.

 

§ 4.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§ 5.

 1. Fundacja została powołana w celu wszechstronnej działalności w sferze ochrony i promocji zdrowia, nauki, oświaty i edukacji oraz pomocy społecznej i wprowadzania innowacji w tych dziedzinach, przede wszystkim na rzecz jednostki, jej dobrostanu psychicznego, fizycznego, intelektualnego i społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Fundacja będzie prowadzić działania na rzecz promocji społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem miasta Płock, powiatu płockiego i województwa mazowieckiego.

 1. Cele szczegółowe działania Fundacji stanowi wielotorowe działanie na rzecz społeczności lokalnej, w szczególności:

 1. ochrona i promocja zdrowia – 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 2. profilaktyka i terapia w zakresie uzależnień, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 3. edukacja i wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych – 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

 4. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 5. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka – 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 6. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 7. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn – 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 8. popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej – 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 9. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 10. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

 11. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

 12. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy – 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,

 13. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 14. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 15. turystyka i krajoznawstwo – 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 16. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego – 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 17. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji – 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 18. działalność charytatywna – 88.99.Z - Działalność charytatywna polegającą na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej.

 

§ 6.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej poprzez:

 1. poradnictwo psychologiczne i psychoterapia – 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 2. poradnictwo pedagogiczne, prozdrowotne – 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 3. prowadzenie terapii, socjoterapii, grup terapeutycznych, grup samopomocowych – 86.90.E -

 4. prowadzenie edukacji pozaszkolnej – 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

 5. organizowanie szkoleń, kursów i warsztatów – 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

 6. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, organizowanie kampanii społecznych, akcji propagandowych, konferencji – 94.99.Z -

94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 1. organizowanie festynów, koncertów, spektakli i innych wydarzeń kulturalnych – 94.99.Z

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 1. prowadzenie biur porad obywatelskich i prawnych oraz innych form poradnictwa – 63.12.Z -

Działalność portali internetowych,

 1. prowadzenie centrów pomocy, centrów wspierania – 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 

 1. prowadzenie klubów, świetlic socjoterapeutycznych – 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 2. prowadzenie profilaktyki społecznej – 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 3. współpraca z instytucjami samorządu lokalnego – 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 4. współpraca międzynarodowa z organizacjami zagranicznymi – 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 5. organizowanie rajdów, zlotów, festiwali – 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 6. popularyzacja atrakcji turystycznych i krajoznawstwa – 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 7. pomoc charytatywna (rzeczowa i finansowa) w zakresie określonym w celach fundacji –

88.99.Z - Działalność charytatywna polegająca na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej,

 1. organizowanie zbiórek publicznych – 88.99.Z - Działalność charytatywna polegająca na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej,

 2. prowadzenie działalności wydawniczej, filmowej i multimedialnej w zakresie określonym w celach fundacji – 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza.

 

§ 7.

 1. Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego we wszystkich działaniach wymienionych w § 5 i § 6 powyżej.

 2. Działalność, o której mowa w § 5 i § 6 jest prowadzona na rzecz ogółu społeczności.

 

§ 8.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§ 9.

 1. Majątek Fundacji składa się z:

 1. Funduszu założycielskiego w kwocie pieniężnej 500 zł (pięćset złotych) wymienionego w akcie założycielskim,

 2. Dochodów i innych środków finansowych i materialnych nabyte przez Fundację w toku działania.

 

 

§ 10.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 11.

 

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

  1. darowizn, spadków, zapisów,

  2. dotacji i subwencji oraz grantów pochodzących z budżetu Państwa, Unii Europejskiej, spoza Unii Europejskiej, Jednostek Samorządu Terytorialnego i innych organizacji i instytucji,

  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

  4. dochodów z majątku Fundacji,

  5. z odpłatnej działalności pożytku publicznego,

  6. odsetek bankowych od zgromadzonych kapitałów,

  7. wpływy ze zbiórek i innych akcji społecznych organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich przepisów,

  8. nawiązek sądowych.

 2. Dochody pochodzące z zapisów, darowizn i dotacji mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy lub organy dotujące nie zastrzegli konkretnego przeznaczenia.

 3. Cały dochód Fundacji przeznaczany jest na jej działalność statutową.

 4. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe. Decyzje w sprawie utworzenia funduszy celowych oraz określenia wysokości środków przekazywanych na fundusze podejmują Fundatorzy.

 5. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

 6. Fundacja nie może przekazywać majątku na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 7. Fundacja nie może wykorzystywać jej majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

 8. Fundacja nie może zakupywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jej członkowie, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

§ 12.

 1. Organami Fundacji są:

 1. Fundatorzy,

 2. Zarząd Fundacji.

 1. Organy Fundacji są jednocześnie organami jej oddziałów terenowych.

§ 13.

 1. Do kompetencji Fundatorów należy:
  – określanie celów działania Fundacji
  – wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji
  – powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji
  – powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji
  – rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie członkom absolutorium z działania
  – podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
  – podjęcie decyzji o powołaniu Dyrektora Zarządzającego Fundacji i określenie zakresu jego kompetencji,
  – podjęcie decyzji o powołaniu Rady Fundacji,
  – podjęcie decyzji o powołaniu Rady Programowej Fundacji.

 2. Fundatorzy podejmują swoje decyzje w formie pisemnych postanowień/uchwał, na posiedzeniach i obiegowo. Fundatorzy podejmują postanowienia z własnej inicjatywy, samodzielnie lub na wniosek pozostałych organów Fundacji.

 3. Fundatorzy mogą zostać powołani do innych organów Fundacji.

 4. W przypadku śmierci Fundatora, jego kompetencje przejmuje najstarszy spadkobierca.

§ 14.

 1. Zarząd Fundacji może liczyć od 3 do 5 osób i składać się z:
  – Prezesa
  – od 1 do 3 Zastępców
  – od 1 do 3 Członków Zarządu

 2. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Fundacji.

 3. Pierwszy Zarząd wybierany jest przez fundatorów.

 4. Fundatorzy Fundacji wchodzą w skład pierwszego Zarządu i stają na jego czele jako prezes i jeden z wiceprezesów zarządu.

 5. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu, w tym prezesem Zarządu również w kolejnych kadencjach.

 6. Skład nowego Zarządu wskazują w drodze uchwały członkowie Zarządu kończącego kadencję.

 7. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 8. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

 9. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 10. Każdy z członków Zarządu może być powołany i odwołany z osobna.

 11. Ustanie pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji może nastąpić w przypadku śmierci, rezygnacji, odwołania, sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych.

§ 15.

 1. Zarząd Fundacji działa zgodnie z przepisami prawa i zasadami racjonalnego gospodarowania:

 1. kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz,

 2. podejmuje decyzje we wszelkich sprawach dotyczących działalności fundacji,

 3. wytycza główne kierunki działania Fundacji,

 4. opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji,

 5. opracowuje roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji,

 6. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,

 7. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

 8. przyjmuje darowizny, subwencje i dotacje, spadki i zapisy,

 9. dokonuje zmian statutu Fundacji,

 10. podejmuje decyzję o likwidacji Fundacji.

 

§ 16.

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku, w siedzibie Fundacji.

 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w których uczestniczą wszyscy członkowie, w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego członków. W przypadku równowagi decyduje głos Prezesa Fundacji.

 4. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorom roczne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz roczne sprawozdanie finansowe w terminie do końca marca roku następnego. W każdym czasie Fundatorzy mogą wymagać cząstkowego i/lub całościowego przeglądu prac Zarządu od Prezesa.

 5. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu może dookreślać Regulamin, uchwalony przez Fundatorów.

 

§ 17.

 1. Osobami uprawnionymi do reprezentacji Fundacji są: Prezes Zarządu samodzielnie i każdy z Zastępców Prezesa samodzielnie. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu, Prezes Zarządu reprezentuje Fundację łącznie z jednym z Wiceprezesów, w porozumieniu z Fundatorami.

 

§ 18.

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

 

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19.

<">1. Fundacja może podejmować współpracę z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji państwowej.
2. W uzasadnionych przypadkach Fundacja może tworzyć różne struktury powiązań gospodarczych z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, a także może wchodzić w spółki prawa handlowego lub w przedsiębiorstwa mieszane oraz prowadzić działalność gospodarczą.

 

§ 20.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

 

§ 21.

 1. Decyzje w sprawie:
  a. Zmian niniejszego statutu,

 1. Połączenia z inną Fundacją,

 2. Likwidacji Fundacji,

podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały.

 

§ 22.

W sprawach nie unormowanych niniejszym statutem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawne.

§ 23.

Statut wchodzi w życie z chwilą wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego. Również z tą chwilą rozpoczyna oficjalną działalność Fundacja NA TEMAT – Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień.