Numer KRS: 0000780595

Nr rachunku bankowego 04 1140 2004 0000 3402 7940 2290

Władze Fundacji

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

 

Ludzie siedzący w kole na sesji terapeutycznej

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 10.12.2020 godz. 16:42:42

Numer KRS: 0000780595

Informacja odpowiadająca odpisowi pełnemu

Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ


PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Nr wpisu 1 Data dokonania wpisu 08.04.2019
Opis REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
Sygnatura akt WA.XIV NS-REJ.KRS/9677/19/327
Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpis 2 Data dokonania wpisu 08.04.2019
Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt WA.XIV NS-REJ.KRS/9677/19/327/NIP
Oznaczenie sądu -----
Nr wpisu 3 Data dokonania wpisu 08.04.2019
Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt WA.XIV NS-REJ.KRS/9677/19/327/REGON
Oznaczenie sądu -----

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
Numer i nazwa pol Nr wpisu Zawartość
wprow. wykr.
1. Oznaczenie rodzaju organizacji 1 - FUNDACJA
2. Numer REGON/NI 2 3 REGON: ---, NIP: 7743246736
3 - REGON: 383056624, NIP: 7743246736
3. Nazwa 1 - FUNDACJA NA TEMAT - PRACOWNIA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ
4. Dane o wcześniejszej rejestracji - - -----
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? 1 - NIE
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawartość
wprow. wykr.
1. Siedziba 1 - kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat PŁOCK, gmina PŁOCK, miejsc. PŁOCK
2. Adres 1 - ul. 3 MAJA, nr 9, lok. 27, miejsc. PŁOCK, kod 09-402, poczta PŁOCK, kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej 1 - -----
4. Adres strony internetowej 1 - -----
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
L.p. Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawartość
wprow. wykr.
1 1. Nazwa jednostki terenowej lub oddziału  1 - FUNDACJA NA TEMAT - PRACOWNIA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ ODDZIAŁ W GDAŃSKU
2. Siedziba 1 - kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat GDAŃSK, gmina GDAŃSK, miejsc. GDAŃSK
3. Adres 1 - ul. CZĘSTOCHOWSKA, nr 2, lok. 3, miejsc. GDAŃSK, kod 80-001, poczta GDAŃSK, kraj POLSKA
Rubryka 4 - Informacje o statucie
Numer i nazwa pola Nr kolejny w polu Nr wpisu Zawartość
wprow. wykr.
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statut 1 1 - 12.02.2019 R.
Rubryka 5
Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawartość
wprow. wykr.
1. Czas, na jaki została utworzona organizacja 1 - NIEOZNACZONY
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawartość
wprow. wykr.
1. Nazwa organu 1 - MINISTER RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ STAROSTA POWIATU PŁOCKIEGO

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
L.p. Numer i nazwa pola Nr wpis Zawartość
wprow. wykr.
1 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 1 - ZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotu 1 - OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE I KAŻDY Z ZASTĘPCÓW PREZESA SAMODZIELNIE. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE FUNDACJĄ ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z WICEPREZESÓW W POROZUMIENIU Z FUNDATORAMI.

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

L.p. Numer i nazwa pola Nr wpis Zawartość 
wprow. wykr.
1 1. Nazwisko / Nazwa lub firma  1  - WYSZYŃSKI 
2. Imiona 1  - GRZEGORZ
3. Numer PESEL/REGON  1 - 63120701819
4.Numer KRS - - ******
5.Funkcja w organie reprezentujący 1 - PREZES ZARZĄDU
2 1. Nazwisko / Nazwa lub firma 1 - WYSZYŃSKA
2. Imiona 1 - MAŁGORZATA
3. Numer PESEL/REGO 1 - 64090411102
4. Numer KR - - ******
5. Funkcja w organie reprezentującym 1 - ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU - WICEPREZES
3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 1 - JASIŃSKA
2. Imiona 1 - KATARZYNA
3. Numer PESEL/REGO 1 - 80011901747
4. Numer KR - - ******
5. Funkcja w organie reprezentującym 1 - ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU - WICEPREZES
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawartość
wprow. wykr.
1. Cel działania 1 - 1. FUNDACJA ZOSTAŁA POWOŁANA W CELU WSZECHSTRONNEJ DZIAŁALNOŚCI W SFERZE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, NAUKI, OŚWIATY I EDUKACJI ORAZ POMOCY SPOŁECZNEJ I WPROWADZANIA INNOWACJI W TYCH DZIEDZINACH, PRZEDE WSZYSTKIM NA RZECZ JEDNOSTKI, JEJ DOBROSTANU PSYCHICZNEGO, FIZYCZNEGO, INTELEKTUALNEGO I SPOŁECZNEGO, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY. FUNDACJA BĘDZIE PROWADZIĆ DZIAŁANIA NA RZECZ PROMOCJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIASTA PŁOCK, POWIATU PŁOCKIEGO I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. 2. CELE SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA FUNDACJI STANOWI WIELOTOROWE DZIAŁANIE NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI: A) OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA - 86.90.E - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, B) PROFILAKTYKA I TERAPIA W ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ, PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM - 86.90.E -POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, C) EDUKACJA I WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH 85.59.B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, D) POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN L OSÓB - 88.99.Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA; E) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA - 88.99.Z - POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA; F) WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ - 88.99.Z - POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA. G) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I MĘŻCZYZN - 88.99.Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, CIĄG DALSZY W STATUCIE.
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelność
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów
data sporządzenia wydruku 10.12.2020
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl