Numer KRS: 0000780595

Nr rachunku bankowego 04 1140 2004 0000 3402 7940 2290

Małgorzata Magierska


 • mgr Pedagogiki Resocjalizacyjnej oraz Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej,

 • Realizator rekomendowanego programu profilaktycznego Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nielubianych,

 • Realizator wspomagający rekomendowanych programów profilaktycznych: Program Wzmacniania Rodziny, Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych.

Odbyte kursy/szkolenia i studia podyplomowe:

 • Studia podyplomowe w zakresie Logopedii i Pragmatyki Komunikacyjnej,

 • „Szkolna interwencja profilaktyczna jako element szkolnego systemu rozwiązywania problemów związanych z używaniem przez uczniów substancji psychoaktywnych,

 • „Szkolenie z zakresu pracy z dzieckiem zagrożonym uzależnieniem od alkoholu i narkotyków”,

 • „Dopalacze – nowe zjawisko na scenie środków psychoaktywnych w Polsce i w Europie,

 • „Program wychowawczo – profilaktyczny Szkoły i Placówki”,

 • „Szybkie reagowanie w kryzysie. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w sytuacjach kryzysowych”,

 • Lokalne problemy oraz kierunki dalszych działań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom”,

 • „Zdrowie psychiczne nastolatków”,

 • „Szkolna interwencja profilaktyczna”,

 • „Uzależnienie od substancji psychoaktywnych – problemy zdrowotne i społeczne”,

 • „Prawo w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz realizacja procedury Niebieskiej Karty”,

 • „Problemy wynikające z uzależnień – wybrane modele pracy terapeutycznej”.

Praktyka w zawodzie od 1998 r.